Upcoming

Rosh Chodesh Shevat (Jan 17)

Shabbat Shirah (Jan 27)

Tu B'Shevat (Jan 31)

Shabbat Shekalim (Feb 10)

Rosh Chodesh Adar (Feb 15-16)

Shabbat Zachor (Feb 24)

Ta'anit Esther (Feb 28)

Erev Purim (Feb 28)

Purim (Mar 1)

Shushan Purim (Mar 2)

Shabbat Parah (Mar 10)

Rosh Chodesh Nissan (Mar 17)

Shabbat HaHodesh (Mar 17)

Shabbat HaGadol (Mar 24)

Erev Pesach (Mar 30)