Upcoming

Rosh Chodesh Shevat (Jan 14)

Tu B'Shevat (Jan 28)

Shabbat Shirah (Jan 30)

Shabbat Shekalim (Feb 13)

Rosh Chodesh Adar (Feb 12,13)

Fast of Esther (Feb 25)

Purim (Feb 26)

Shushan Purim (Feb 28)

Shabbat Parah (Mar 6)

Shabbat HaHodesh (Mar 13)

Rosh Chodesh Nissan (Mar 14)

Shabbat HaGadol (Mar 27)

Pesach Seder 1 (Mar 28)

Pesach Seder 2 (Mar 29)

First Omer (Mar 29)

Pesach last day (Apr 4)