Upcoming

Sigd (Nov 7)

Rosh Chodesh Kislev (Nov 8 & 9)

Erev Hanukah, First night (Dec 2)

Hanukah (Dec 3-10)

Rosh Chodesh Tevet (Dec 8 & 9)

Zot Hanukah, Last day (Dec 10)

Tzom Tevet (Dec 18)

Rosh Chodesh Shevat (Jan 7)

Shabbat Shirah (Jan 19)

Tu B'Shevat (Jan 21)