Upcoming

High Holiday Information

Rosh Chodesh Elul (Aug 8, 9)

Rosh Hashonah 1 (Sep 7)

Rosh Hashonah 2 (Sep 8)

Tzom Gedaliah (Sep 9)

Shabbat Shuvah (Sep 11)

Kol Nidre (Sep 15)

Yom Kippur (Sep 16)

Sukkot 1 (Sep 21)

Sukkot 2 (Sep 22)

Chiol Hamoed (Sep 23-26)

Hoshanah Rabah (Sep 27)

Shmini Atzeret (Sep 28)

Simchat Torah (Sep 29)

Rosh Chodesh Cheshvan (Oct 6, 7)

End of holiday season (Oct 13)